Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI SPIRITUS LOCI

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1.Fundacja „Spiritus loci” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.Fundacja została ustanowiona, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza- Adama Rogalę w jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Zwierzynieckiej nr 22/3.

3.Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji pozostaje nieokreślony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV niniejszego Statutu.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju.

§3

 1. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:

 1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.
 2. Edukacja oraz wychowanie w aspekcie historycznym.
 3. Rozwój i propagowanie wiedzy historycznej na temat kluczowych miejsc i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Województwa Małopolskiego,
 4. Rozwój i promocja miejsc historycznych znajdujących się na ternie Województwa Małopolskiego poprzez propagowane turystyki na terenie Województwa Małopolskiego za granicą,
 5. Kreowanie i promowanie pozytywnego atrakcyjnego wizerunku Województwa Małopolskiego oraz jego atrakcji turystycznych na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,
 6. Rozwój informacji turystycznej w Województwie Małopolskim i o Województwie Małopolskim,
 7. Rozwój turystyki lokalnej, działalności edukacyjnej i kulturalnej związanej z Województwem Małopolskim.

§6

1. Fundacja realizuje swoje cele, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV niniejszego statutu, poprzez wykonywanie:

1) działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa, poprzez organizację wycieczek oraz imprez mających na celu poszerzanie wiedzy o kluczowych punktach turystycznych w Województwie Małopolskim, w szczególności Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, czy Kopalni Soli Wieliczka.

2)działalności charytatywnej;

3)działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4)działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

5)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6)działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

7)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

8)działalności wspierającej rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

9)działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych przez nie zadań publicznych,

10)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2. Działalność wskazana w ust.1, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) .

3. Fundacja prowadzi działalność, o której mowa w ust.1 na rzecz ogółu społeczności, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na wykonywaną działalność pożytku publicznego.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, w szczególności osób prawnych i instytucji tożsamą z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) .

§9

1. Dochodami Fundacji są:

 1. darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych ,
 2. dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji ,
 3. dochody ze zbiórek publicznych prowadzonych na podstawie zezwoleń właściwych organów administracji ,
 4. odsetki od lokat bankowych,
 5. odsetki od lokat kapitałowych, obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych ,
 6. dochody z bieżącej działalności Fundacji

2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, przy czym dochody z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

6. Przychody fundacji mogą zostać użyte wyłącznie do realizacji jej celów statutowych.

7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

8. Fundacja nie może przyjąć płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 723 z z późn.zm.).

9. Transakcje o których mowa w ust.8 dokonywane są w drodze rozliczeń bezgotówkowych w rozumieniu art.63 ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn.zm.).

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych..
 2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Fundator, poprzez dokonanie zmiany postanowień niniejszego rozdziału statutu.

Rozdział V. Władze Fundacji

§11

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
 2. Fundator

Zarząd

§12

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 2. W przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu sprawuje równocześnie funkcję Prezesa Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, w przypadku Prezesa składa on swoją rezygnację na ręce Fundatora.
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka Zarządu,
 4. odwołania przez Fundatora, w sposób i na zasadach określonych w ust.5

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie, bez podania przyczyny.

6.Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, przy czym wysokość wynagrodzenia dla nich ustala Fundator.

7.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 8. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub fundacji,
 10. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji lub połączenia z inną fundacją,
 11. uchwalanie regulaminów.
 12. Poza uprawnieniami wskazanymi w ust.2, do kompetencji Zarządu należą wszelkie czynności niezastrzeżone na rzecz innych organów Fundacji.

§14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o ich terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Fundator

§16

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. Wytyczanie głównego kierunku działalności Fundacji,
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji,
 3. Ustalenie adresu siedziby Fundacji,
 4. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
 5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach mogą składać dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

§19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W przedmiocie połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd po porozumieniu z Fundatorem.

§20

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla jakiego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji.

2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Fundatora.

3. Z chwilą ustanowienia likwidatora wygasają uprawnienia członków Zarządu, zaś kompetencje Zarządu przechodzą na likwidatora.

4. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidator przekazuje na cele zbieżne z zadaniami określonymi w niniejszym Statucie, wskazane przez Fundatora.

§21

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 grudnia każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.